TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY
gioithieu CNKT 2013
          Khoa Công nghệ kỹ thuật là một trong 8 khoa của trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, được thành lập từ ngày 1 tháng 8 năm 2008 tới nay. Khoa được hình thành trên cơ sở bộ môn Điện, điện tử và Tin học với xuất phát điểm ban đầu là hai chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử và Tin học ứng dụng. Tuy còn trẻ nhưng khoa đã có rất nhiều đóng góp vào thành tích và triển vọng phát triển trên con đường phát triển và hội nhập giáo dục của Nhà trường và đất nước. Năm học 2009 – 2010 (tức là chỉ sau một năm được thành lập) khoa đã mở thêm hai ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông và Công nghệ thông tin. Tháng 9/2010 đổi tên ngành Tin học thành ngành Tin học ứng dụng.

SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU

Sứ mạng

Sứ mạng của Khoa Công nghệ kỹ thuật là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trên những lĩnh vực sau: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông; Công nghệ thông tin và tin học ứng dụng; là nơi nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến theo các chuyên ngành quản lý; cung cấp dịch vụ và đáp ứng yêu cầu về công nghệ góp phần quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội và khu vực.

Chức năng của khoa Công nghệ kỹ thuật

Khoa Công nghệ kỹ thuật là tổ chức thuộc bộ máy của trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, có chức năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng đào tạo giảng viên và quản lý cán bộ, nhân viên thuộc Khoa quản lý dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.

Xây dựng và quản lý website; cập nhật và nhận thông tin từ các đơn vị trực thuộc trường gửi tới, soạn lại thông tin và trình bày rồi đưa lên website của nhà trường.

Các hình thức học tập của Khoa Công nghệ kỹ thuật như tích lũy tín chỉ, học từ xa, học elearning và tự học có hướng dẫn... rất đa dạng, linh hoạt, mang tính xã hội hóa cao, dịch vụ thuận lợi, nhằm góp phần nâng cao dân trí, nâng cao trình độ hiểu biết, kỹ năng làm việc, tự học trong các chuyên ngành của khoa cho sinh viên đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhiệm vụ của khoa Công nghệ kỹ thuật

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập cho các ngành học được Nhà trường giao quản lí (Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông, Công nghệ thông tin, Tin học ứng dụng, Công nghệ kỹ thuật Nhiệt lạnh); tổ chức thực hiện quá trình đào tạo và các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường; quản lí ngành học, môn học được giao; đề xuất và xây dựng các chương trình khung, đề cương chi tiết các học phần để mở các ngành đào tạo mới;

Quản lí giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc Khoa Công nghệ kỹ thuật theo sự phân cấp quản lí của Hiệu trưởng;

Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội; liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước;

Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực hiện nghiên cứu khoa học;

Quản lý điểm các ngành học do Khoa quản lý.

Phân công giáo viên chủ nhiệm các lớp do Khoa quản lý.

Phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên, giáo viên thuộc Khoa.

Căn cứ vào quy mô đào tạo và đặc điểm ngành nghề đào tạo, Trưởng khoa trình Hiệu trưởng quyết định thành lập các bộ môn trực thuộc.

Tham mưu xây dựng dự án mua sắm trang thiết bị phòng thực hành thực tập của các ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông.

Tổ chức và quản lý, sửa chữa, bảo trì và vận hành các phòng thực hành cho chuyên ngành điện tử, tin học.

Sửa chữa, bảo trì và cài đặt máy tính cho các đơn vị thuộc trường khi có sự cố.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Các lớp sinh viên trong khoa:

  1. Tin học 1 (khóa học 2005-2008)
  2. Tin học 2, Điện – Điện tử 1 (khóa học 2006-2009)
  3. Tin học 3, Điện – Điện tử 2 (khóa học 2007-2010)
  4. Tin học 4, Điện tử 3 (khóa học 2008-2011)
  5. Công nghệ thông tin 1, Điện tử 4, Điện tử viễn thông 1 (khóa học 2009-2012)
  6. Công nghệ thông tin 2, Điện tử 5, Điện tử viễn thông 2 (khóa học 2010 - 2013)
  7. Công nghệ thông tin 3, Điện tử 6 (khóa học 2011 - 2014)

 Một số hình ảnh hoạt động của sinh viên trong khoa.