TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

Công đoàn trường trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây ban đầu với tên gọi là công đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Hà Sơn Bình trên cơ sở chuyển từ Lớp ĐH vừa học vừa làm đặt tại trường TNLĐ-XHCN Hoà  Bình. Năm 1992, mang tên gọi là công đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hà Tây. Và từ năm 2003 là công đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Trong suốt chặng đường hơn 35 năm xây dựng và trưởng thành, Công đoàn trường luôn nhận được chỉ đạo chặt chẽ của LĐLĐ tỉnh Hà Tây trước đây; thành phố Hà Nội hiện nay và sự và phát triển, lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường.

Trải qua 16 kỳ đại hội với rất nhiều cố gắng, đạt được thành tích đáng trân trọng cho đến nay, Tổ chức công đoàn trường đã là một hạt nhân tiêu biểu trong phong trào CNVC và hoạt động công đoàn của Thành phố.  Vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam công nhận là Công đoàn vững mạnh xuất sắc và được tặng "Cờ thi đua".

Có thể nói Công đoàn  trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên.

1. SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA PHÒNG

1.1. Sứ mạng

Công đoàn trường Cao Đẳng Cộng đồng Hà Tây có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn hoạt động; giúp đỡ, can thiệp và bảo vệ cán bộ công đoàn khi bị xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng.

1.2. Mục tiêu phát triển

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của nhà trường và của đất nước; hướng mạnh về các công đoàn bộ phận, thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý nhà trường, quản lý kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo cán bộ công nhân viên chức và người lao động ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong công cuộc đổi mới giáo dục và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

2.1 Chức năng

         Công đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây là tổ chức chính trị-xã hội vận động quần chúng, công đoàn viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bao gồm các chức năng:

         - Chức năng tuyên truyền, giáo dục: Xây dựng ý thức kỷ luật lao động, nếp sống "Văn hóa công nghiệp"; phổ biến đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tuyên truyền vận động cán bộ, công đoàn viên duy trì, thực hiện tốt các văn bản của Chính phủ về phòng chống các tệ nạn xã hội, ngăn chặn hiểm hoạ ma tuý học đường.

         -  Chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, bao gồm: Lợi ích chính trị, kinh tế, văn hóa, tinh thần; lợi ích trước mắt, lâu dài; lợi ích cá nhân, tập thể; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

         - Chức năng tham gia quản lý: Công đoàn trường đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan trong phạm vi chức năng của mình, tham gia cùng với Đảng uỷ và Ban giám hiệu nhà trường để hoạch định giải quyết các chế độ, chính sách đem lại lợi ích cho người lao động; tham gia xây dựng "Quy chế dân chủ trong nhà trường".

          - Chức năng xây dựng Đảng: Giới thiệu các công đoàn viên ưu tú vào hàng ngũ của Đảng

          - Chức năng hoạt động xã hội từ thiện: Vận động công đoàn viên đóng góp ủng hộ các quỹ từ thiện và ủng hộ đồng bào bị thiên tai.

2.2 Nhiệm vụ:

        - Tuyên truyền, giáo dục người lao động ý thức chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các quy định của nhà Trường. Tổ chức cho cán bộ, viên chức tham gia học tập các nghị quyết của TW Đảng, tham gia đấu tranh bảo vệ pháp luật, lao động có kỷ luật, có năng suất, chất lượng và hiệu quả.

       - Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

       - Thực hiện quyền kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan theo quy định của pháp luật.

        - Tổ chức, giáo dục, động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ tập thể, làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ cơ quan.

        - Tăng cường mối quan hệ hợp tác trong mọi hoạt động của các bộ phận, động viên cán bộ, công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh các mặt công tác trong trường.  

        - Chăm lo đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, khi có những vấn đề bất thường thì phải tiến hành hiệp thương, đối thoại, tìm cách giải quyết theo đúng pháp luật. Bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của tập thể lao động theo quy định của pháp luật.

        - Tổ chức các phong trào thi đua, phát huy mọi tiềm năng của cán bộ, đoàn viên công đoàn.

        - Tham gia cùng với chính quyền xây dựng các chính sách, chế độ về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động và các chính sách xã hội khác liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động.

        - Đôn đốc, giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ về lao động.

        - Chăm lo đời sống văn hóa, hoạt động thể dục thể thao, tổ chức nghỉ ngơi cho cán bộ, công đoàn viên.

        - Tham gia quản lý và sử dụng qũy phúc lợi tập thể phục vụ lợi ích của cán bộ, công đoàn viên.

        - Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hợp đồng lao động, tuyển dụng, cho thôi việc, tiền lương, tiền thưởng, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội và các chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động.

        - Tham gia việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp của người lao động theo pháp luật; kiểm tra việc chấp hành điều lệ công đoàn.

3. BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Công đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây hiện có 170 công đoàn viên, 16 công đoàn bộ phận, được sắp xếp theo các Phòng, Khoa, Trung tâm.

Ban chấp hành công đoàn Trường có 11 thành viên:  gồm 3 thường vụ (trong đó có 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch và 1 uỷ viên) các đồng chí đều là cán bộ lãnh đạo của các đơn vị trong nhà trường.

3.1. Ban chấp hành công đoàn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Liên hệ

1

Nguyễn Thị Nguyệt

Chủ tịch

Thạc sỹ

0963066945

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

2

Nguyễn Thị Thắm

P.Chủ tịch

Thạc sỹ

01683203628

3

Nguyễn Thị Minh Tâm

UVBTV- trưởng Ban nữ công

Thạc sỹ

0902142093

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Vũ Thị Kim Anh

UVBCHCĐ

Thạc sỹ

0979865577

5

Phùng Thị Thu Trang

UVBCHCĐ

Thạc sỹ

0984764629

6

Nguyễn Thanh Sơn

UVBCHCĐ

Thạc sỹ

0979760179

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Lê Thị Kim Dung

UVBCHCĐ

Thạc sỹ

0966707315

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Hà Minh Tiến

UVBCHCĐ

Cử nhân

0902285099

9

Nguyễn Huy Lương

UVBCHCĐ

Cử nhân

0978445525

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Đỗ Thị Phương

UVBCHCĐ

Thạc sỹ

0983780316

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Trần Tuấn Biên

UVBCHCĐ

Cử nhân

0978793154

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.2. Ban thường vụ

1. Chủ tịch công đoàn

Th.S. GVC -  Nguyễn Thị Nguyệt - Trưởng khoa Nông học

2.  Phó chủ tịch công đoàn

Th.S Nguyễn Thị Thắm - Trưởng khoa Khoa Kế toán tài chính CNKT

3. Ủy viên thường vụ

Th.S GVC - Nguyễn Thị Minh Tâm – Giảng viên khoa

3.3. Các tổ trực thuộc công đoàn trường

1. Ban nữ công quần chúng:

          - Trưởng ban: Nguyễn Thị Minh Tâm

2. Tổ đời sống

          - Tổ trưởng: Th.S Nguyễn Thanh Sơn

3. Tổ tuyên truyền

       - Tổ trưởng: Cử nhân Nguyễn Huy Lương

4. Tổ văn nghệ - thể dục thể thao

       - Tổ trưởng: Cử nhân Trần Tuấn Biên

3.4. Ủy ban kiểm tra

       1.: Nguyễn Thị Thắm: Chủ tịch UBKT

       2. Nguyễn Thu Hằng: P. Chủ tịch UBKT

       3. Lưu Đức Huy: Ủy viên UBKT

4. THÀNH TÍCH CỦA ĐƠN VỊ

       - Hàng năm đều được công nhận Công đoàn "Vững mạnh xuất sắc" 

       - Năm học 2008 -2011 đều được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng bằng khen  “Đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các hoạt động công đoàn”

        - Năm học 2011- 2012 được tặng “Cờ thi đua” của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

       - Năm học 2012- 2013 được tặng “Bằng khen” của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

       - Các năm học 2014 -2016 đều được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng bằng khen  “Đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các hoạt động công đoàn”

Một số hình ảnh hoạt động Công đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây