TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

            Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 10 năm 2013

            Địa điểm: Phòng họp khu hiệu bộ trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

            Thành phần: 09 đồng chí.

                   - Ông Đỗ Xuân Bình - trưởng phòng Công tác Sinh viên – Học sinh ( chủ tọa)

                   - Ông Nguyễn Huy Lương Phòng Công tác Sinh viên - Học sinh (Thư ký)

                   - Trợ lý QLHSSV các khoa, Đại diện Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường

Nội dung: Xét cấp học bổng khuyến khích học tập đợt 1 năm học 2013 – 2014

            Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của chuyên viên phòng Công tác Sinh viên – Học sinh. Hội nghị tiến hành thảo luận và thống nhất một số các nội dung như sau:

1. Số lượng HSSV đủ điều kiện xét là 22 HSSV.

Trong đó: Hồ sơ HSSV hộ nghèo là 16; Khuyết tật là 01; Con gia đình chính sách là 05.

2. Phương án xét:

            Hội nghị đã thống nhất Ưu tiên cấp học bổng khuyến khích học tập cho HSSV khuyết tật, số còn lại cấp từ trên xuống theo điểm TBCHT.

3. Kết quả xét:

STT

Họ và Tên

Lớp

Đối tượng

Điểm học tập

Điểm RL

1

Nguyễn Thị Diệu

KT7A

Hộ nghèo

7.57

85

2

Trần Thị Liên

KT7B

Hộ nghèo

8.27

100

3

Phùng Thị Thùy

KT7B

Hộ nghèo

7.08

80

4

Lê Thị Mai Hiên

KT7B

Hộ nghèo

7.24

85

5

Nguyễn Thị Sao Mai

TCKT 7

Hộ nghèo

7.40

85

6

Bùi Văn Hóa

BVTV 3

Hộ nghèo

7.07

84

7

Lý Văn Trung

BVTV 3

Hộ nghèo

8.12

72

8

Trần Thi Hồng Hạnh

CNTP 11

Sinh viên khuyết tật

   

9

Nguyễn Thị Hà Trang

CNTP 12

Hộ nghèo

6.89

85

10

Lê Thị Thủy

CNTP 12

Hộ nghèo

7.04

84

11

Lê Kim Quý

Tiếng Anh 6

Hộ nghèo

7.86

87

12

Nguyễn Thị Thơm

Tiếng Anh 7

Con thương binh

7.17

88

13

Đỗ Thị Bình

CNKTMT 3

Hộ nghèo

7.57

91

14

Hoàng Duy Thông

CNKTMT 3

Con thương binh

7.40

75

15

Phan Thị Quý

CNKTMT 3

Con thương binh

7.34

89

( Danh sách có 15 HSSV)

Biên bản thống nhất và thông qua, biểu quyết 10/10 đồng chí =  100 % .

    Đề nghị: Ban giám hiệu ký Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập đợt 1, năm học 2013 – 2014 cho các Học sinh, sinh viên có tên ở trên.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 10  năm 2013.

Nơi nhận:

-BGH ( để báo cáo;

- L ưu P . CTSVHS..

THƯ KÝ

CHỦ TOẠ

(Đã ký)

Đỗ Xuân Bình