TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

------------------

Số:              /QĐ/HB-CĐCĐHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Dộc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v cấp học bổng khuyến khích học tập nhân dịp Lễ khai giảng năm học 2013 - 2014

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

           Căn cứ quyết định số 5345/QĐ-BGD-ĐT&TCCB, ngày 03/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây;

            Căn cứ Thông tư số 35/2011/TT-BGDĐT, ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

            Xét biên bản đề nghị của Hội đồng khen thưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây ngày 07 tháng 10 năm 2013.

Theo đề nghị của Ông trưởng phòng Công tác Sinh viên - Học sinh

        QUYẾT ĐỊNH:   

          Điều 1: Cấp 15 suất học bổng cho 15 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn đã cố gắng vươn lên trong học tập, rèn luyện trong năm học 2012 - 2013, mỗi suất trị giá 1.000.000đ/1HSSV.  ( Có danh sách kèm theo )

          Điều 2: Số tiền cấp học bổng khuyến khíchhọc tậpcho 15 HSSV nhân dịp Lễ khai giảng năm học 2013 - 2014 được trích từ quỹ học bổng tài trợ do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường hỗ trợ.

          Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Phòng Công tác Sinh viên - Học sinh, Phòng Tài chính - Kế toán, trưởng các khoa, đơn vị liên quan và những HSSV có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Lưu: VT, phòng CT-HSSV, NHL.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Xuân