TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY
       TRƯỜNG CAO ĐẲNG

       CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

HĐ XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

   

Số: …./TB-CĐCĐHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày…  tháng     năm 2014

THÔNG BÁO

 KẾT QUẢ XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ NĂM HỌC 2013 - 2014

Căn cứ Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP;

Căn cứ vào kết quả cuộc họp ngày 23 tháng 6 của Hội đồng xét miễn, giảm học phí cho HSSV năm học 2013 - 2014.

Hội đồng xét miễn giảm học phí thông báo kết quả HSSV được xét miễn, giảm học phí năm học 2013 - 2014 ( Có danh sách cụ thể kèm theo).

Danh sách này đã được Hội đồng xét miễn giảm học phí nhà trường xét duyệt và chờ thẩm định của cơ quan cấp trên, khi nào được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định, nhà trường sẽ thông báo để HSSV đến nhận kinh phí.

Vậy đề nghị các đơn vị liên quan, HSSV có ý kiến phản ánh thể hiện bằng văn bản gửi về về Công tác SVHS trước ngày 30/6/2014.

Nơi nhận:

   - BGH (để b/c);

   - Các đơn vị liên quan;

   - Lưu VT,  P.CTSV-HS.

TM.HỘI ĐỒNG XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Doãn Tiến