TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây công bố báo cáo thực hiện quy chế 3 công khai 

1. Công khai cam kết thực hiện chất lượng giáo dục thực tế

Năm học 2011 - 2012

Năm học 2012 - 2013

Năm học 2013 - 2014

Năm học 2014 - 2015

Năm học 2015 - 2016

2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

Năm học 2011 - 2012

Năm học 2012 - 2013

Năm học 2013 - 2014

Năm học 2014 - 2015

Năm học 2015 - 2016

3. Công khai thu chi tài chính

Năm học 2011 - 2012

Năm học 2012 - 2013

Năm học 2013 - 2014

Năm học 2014 - 2015

Năm học 2015 - 2016