TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

SỨ MẠNG

Sứ mạng của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trên nhiều lĩnh vực với các ngành nghề, trình độ đa dạng; Là trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật,công nghệ tiên tiến; cung cấp các dịch vụ phong phú đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội và của khu vực.

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

Mục tiêu chung:

Xây dựng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây trở thành trường trọng điểm và có uy tín về đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao. Là trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ tiên tiến gắn kết chặt chẽ với cộng đồng, xã hội và doanh nghiệp có hiệu quả góp phần vào sụ nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội và khu vực.

Mục tiêu cụ thể:

Phát triển các chương trình đào tạo đa dạng về ngành nghề, trình độ và lĩnh vực đào tạo với các hình thức đào tạo mềm dẻo, linh hoạt. Từng bước tiếp cận với các chương trình đào tạo tiên tiến của các nước trong khu vực và trên thế giới đáp ứng yêu cầu đa dạng của xã hội, của các doanh nghiệp và của người học.

Tăng cường phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý nhà trường đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có trình độ chuyên môn cao, có nghiệp vụ sư phạm vững vàng, có năng lực quản lý giỏi.

Xây dựng cơ sở vật chất nhà trường theo hướng hiện đại, có môi trường giáo dục hấp dẫn thân thiện với thiên nhiên và môi trường.

Đẩy mạnh và coi trọng sự hợp tác, liên kết trong nước và quốc tế một cách toàn diện, hiệu quả cao.