TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

          Ban Website trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây được thành lập theo Quyết định số 383/QĐ-CĐCĐHT, ngày 08/9/2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, hoạt động theo Quy chế quản lý, cung cấp thông tin trên Website Trường, theo Quyết định "Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp thông tin trên Website Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây" số 370/QĐ-CĐCĐHT ngày 26/8/2015 và chịu trách nhiệm quản lý, duy trì của phòng KH&HTQT

Nhiệm vụ

- Xây dựng, thực hiện kế  hoạch  hoạt  động của Website Trường;  Đảm bảo hệ thống Website Trường hoạt động có hiệu quả và theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng;

- Tổ chức cập nhật tin bài, phối hợp khai thác thông tin từ các đơn vị trực thuộc và từ các cá nhân có liên quan đến hoạt động của trường. Tổ chức biên tập, duyệt nội dung thông tin, hình thức trình bày, tính thẩm mỹ và tính chính xác của tin bài để đăng tải lên Website Trường;

- Giám sát hoạt động, kỹ thuật vận hành của Website Trường nhằm đảm bảo hoạt động liên tục, kịp thời đối với thông tin tích hợp và có phương hướng phát triển mở rộng;

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Trường trong việc cung cấp thông tin hoạt động cho Website Trường, đảm bảo nguồn thông tin được cập nhật thường xuyên, kịp thời.

Cơ cấu

Ban biên tập Website Trường do Hiệu trưởng quyết định thành lập, gồm: 01 Trưởng Ban, 01 Phó trưởng ban, 01 Trưởng biên tập, 01 Thư ký biên tập, 01 Quản trị Website, các Biên tập viên tiếng Việt (gọi tắt là Biên tập viên), 01 Biên tập viên tiếng Anh và 01 Biên tập viên tiếng Trung Quốc (gọi chung là Biên tập viên Ngoại ngữ).

Trách nhiệm

Trưởng ban: Ông Nguyễn Ngọc Xuân - Phụ trách chung.

Phó trưởng ban: Ông Nguyễn Doãn Tiến - Uỷ viên thường trực.

Trưởng biên tập: Ông Nguyễn Văn Thạch

- Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban biên tập Website Trường;

- Đôn đốc và quản lý các hoạt động Website Trường;

- Duyệt thông tin trước khi đăng tải lên Website Trường

Thư ký biên tập: Ông Hà Minh Tiến - Làm việc theo chế độ chuyên trách.

- Xây dựng, kiểm tra và đôn đốc kế hoạch thực hiện hoạt động của Website Trường theo năm học;

- Viết tin, bài về các hoạt động chung của trường căn cứ các sự kiện có trong lịch kế hoạch công tác tuần trên bảng tin khu Hiệu bộ của trường (ưu tiên tin bài có minh hoạ hình ảnh);

- Tổng hợp thông tin từ các Biên tập viên, rà soát và hoàn chỉnh thông tin trước khi đăng tải;

- Tổng hợp ý kiến của người truy cập; báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời với Trưởng biên tập Website Trường;

Quản trị Website: Ông Nguyễn Xuân Khương - Làm việc theo chế độ chuyên trách.

- Đăng tải và tổ chức thông tin đảm bảo chính xác, cập nhật, thẩm mỹ và hiệu quả;

- Thống kê kết quả thực hiện kế hoạch thông tin của các đơn vị và cá nhân theo năm học làm cơ sở kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành định mức cung cấp thông tin;

- Đề xuất kế hoạch đào tạo cập nhật, nâng cao trình độ quản trị Website và kế hoạch nâng cấp và điều chỉnh Website trường ngày càng hiện đại và hiệu quả;

Biên tập viên: Là Trưởng các phòng, khoa và các đơn vị trực thuộc, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm;

- Triển khai kế hoạch thông tin tại đơn vị mình (trong đó có nguồn thông tin quan trọng là kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác hàng tháng);

- Biên tập thông tin do đơn vị mình cung cấp, bao gồm thông tin của cán bộ, công nhân viên và học sinh thuộc đơn vị;

Biên tập viên Ngoại ngữ: Biên tập viên tiếng Anh và biên tập viên tiếng Trung Quốc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, do Hiệu trưởng quyết định

- Biên dịch sang tiếng Anh, tiếng Trung từ các tin bài đã được đăng phần tiếng Việt và các thông tin khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng;

- Biên tập các tin, bài bằng tiếng Anh, tiếng Trung do Thư ký biên tập tổng hợp chuyển đến.