TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

Phòng Kế toán – Tài chính ra đời và gắn liền với sự phát triển của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, với chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện công tác kế toán, tài chính theo quy định hiện hành của Nhà nước; sử dụng các nguồn kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.

1. SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA PHÒNG

1.1. Sứ mạng

Phòng Kế toán – Tài chính có sứ mạng tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng quản lý  Tài chính của nhà trường nhằm mục đích sử dụng nguồn Tài chính hiệu quả, đúng quy định của Nhà nước.

1.2. Mục tiêu phát triển

- Phân bổ hợp lý các nguồn lực tài chính, sử dụng hiệu quả và đúng quy định, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cơ bản các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác của nhà trường với quy mô ngày càng phát triển; hướng đến từng bước tăng cường cơ sở vật chất góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao thu nhập cho Cán bộ viên chức.

2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

   2.1. Chức năng:

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý công tác Tài chính kế toán, quản lý tài sản cố định, vốn ngân sách và vốn tự có theo đúng luật ngân sách.

   2.2 Nhiệm vụ:

- Lập dự toán thu, chi hàng năm, hàng quý theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

- Tổ chức thực hiện thu, chi các khoản trong và ngoài kinh phí được cập.

- Lập quyết toán các nguồn vốn thu, cấp theo quý, năm đúng với chế độ kế toán tài chính và luật ngân sách.

- Hướng dẫn các bộ phận chi tiêu đúng nguyên tắc, đúng các quy định hiện hành và chi tiêu nội bộ, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

- Đối chiếu vốn với kho bạc theo tháng và quý, thanh quyết toán chi tiêu gồm: Lương, phụ cấp, học bổng, BHXH, các khoản chi khác phục vụ đào tạo và các hoạt động khác.

- Lập các sổ theo dõi các nguồn, nguồn thu, nguồn chi theo đúng chế độ kế toán hiện hành.

- Hàng tháng đối chiếu với kho bạc, thanh quyết toán chế độ BHXH cho cán bộ công chức, viên chức, trong biên chế và các hình thức hợp đồng theo luật lao động quy định.

- Giữ quỹ của Nhà trường theo đúng quy định của Nhà nước.

- Phối hợp với phòng Tổ chức hành chính, phòng Quản trị vật tư quản lý theo dõi toàn bộ tài sản công và giải quyết thanh lý tài sản đã hết hạn sử dụng theo quy định hiện hành.

- Hàng năm tài chính công khai nguồn vốn tự có

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

3.1. Bộ máy tổ chức

1.Phụ trách- Phó trưởng phòng: Ths. Doãn Trung Thành

2. Cán bộ phụ trách mảng công việc:

2.1. Kế Toán thanh toán : 01 đồng chí

2.2. Kế Toán thu: 01 đồng chí

2.3. Kế toán tài sản: 01 đồng chí

2.4. Thủ quỹ: 01 đồng chí

3.2. Trình độ chuyên môn

Phòng Kế toán –Tài chính có tổng số 05 đồng chí trong đó có:

Thạc sỹ:    04

Trung cấp:  01

4. THÀNH TÍCH CỦA ĐƠN VỊ

Thành tích đạt đã đạt được:

TT

Cơ quan khen thưởng

Hình thức khen thưởng, năm

Nội dung

1

Sở Nông nghiệp  và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tây

Giấy khen năm 2003

Đạt nhiều thành tích trong công tác năm 2003

2

 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây

Bằng khen năm 2004

Có nhiều thành tích trong công tác Giáo dục, đào tạo năm 2004

3

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Hằng năm

Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”