TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

STT

Tên khoa

Tên lớp

Link xem điểm

1

Khoa Chăn nuôi -  Thú y

Chăn nuôi 35

Xem điểm

Chăn nuôi 36

Xem điểm

Chăn nuôi 37

Xem điểm

Liên thông Dịch vụ thú y 2A

Xem điểm

Liên thông Dịch vụ thú y 2B

Xem điểm

Liên thông Dịch vụ thú y 4

Xem điểm

Dịch vụ thú y 7

Xem điểm

Dịch vụ thú y 8

Xem điểm

Dịch vụ thú y 9A

Xem điểm

Dịch vụ thú y 9B

Xem điểm

Dịch vụ thú y 10A

Xem điểm

Dịch vụ thú y 10B

Xem điểm

Trung cấp Chăn nuôi thú y 7A

xem điểm

Trung cấp Chăn nuôi thú y 7B

xem điểm

Trung cấp chăn nuôi thú y 8A

Xem điểm

Trung cấp chăn nuôi thú y 8B1

Xem điểm

Trung cấp Chăn nuôi thú y 8B2

Xem điểm

2

Khoa Nông học

Khoa học cây trồng 34

Xem điểm

Khoa học cây trồng 35

Xem điểm

Khoa học cây trồng 36

Xem điểm

Liên thông Bảo vệ thực vật 1

xem điểm

3

Kế toán Tài chính

Kế toán 8

Xem điểm

Kế toán 9

Xem điểm

Kế toán 10

Xem điểm

Kế toán 11

Xem điểm

Trung cấp kế toán 7

Xem điểm

Trung cấp kế toán 8

Xem điểm

Trung cấp kế toán 9

Xem điểm

Trung cấp kế toán 10

Xem điểm

Trung cấp kế toán 10A

Xem điểm

Liên thông Kế toán 7

Xem điểm

Liên thông kế toán 8

Xem điểm

TC2KT10A

Xem điểm

Trung cấp kế toán 10B

Xem điểm

4

Tài nguyên môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường 4

Xem điểm

Công nghệ kỹ thuật môi trường 5

Xem điểm

Quản lý đất đai 18

Xem điểm

Quản lý đất đai 19

Xem điểm

Quản lý đất đai 20

Xem điểm

Quản lý đất đai 21

Xem điểm

Quản lý đất đai 22

Xem điểm

Liên thông Quản lý đất đai 2

Xem điểm

5

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm 12

Xem điểm

Công nghệ thực phẩm 13

Xem điểm

Công nghệ thực phẩm 14

Xem điểm

Trung cấp Công nghệ thực phẩm 1

xem điểm

Trung cấp Công nghệ thực phẩm 2

Xem điểm

6

Công nghệ kỹ thuật

Công nghệ thông tin 4

Xem điểm

Công nghệ thông tin 5

Xem điểm

Công nghệ thông tin 6

Xem điểm

Điện tử 7

Xem điểm

Điện tử 8

Xem điểm

Điện tử 9

Xem điểm

Liên thông Công nghệ thông tin 1

Xem điểm

Trung cấp Tin học ứng dụng 1

xem điểm

7

Kinh tế - Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh 8

Xem điểm

Quản trị kinh doanh 9

Xem điểm

Liên thông Kinh doanh nông nghiệp 2A

Xem điểm

Liên thông kinh doanh nông nghiệp 2B

Xem điểm

8

 

Lớp K37A

 xem điểm

Lớp K37B

Xem điểm

Lớp K37C

Xem điểm

Lớp K37D1

Xem điểm

Lớp K37D2

Xem điểm

Lớp K38A

Xem điểm

Lớp K38B

Xem điểm

Lớp K38C

Xem điểm

Lớp K38D

Xem điểm

Lớp K39A

Xem điểm

Lớp K39B

Xem điểm

Lớp K39C

Xem điểm

Lớp K39D

Xem điểm

9

 

Lớp 10A4

Xem điểm

Lớp 10A5

Xem điểm

Lớp 10A6

Xem điểm

 Lớp TC3K3A  Xem điểm
 Lớp TC3K3B  Xem điểm
Lớp TC3K3C  Xem điểm
Lớp TC3K3D  Xem điểm
Lớp TC3K3E  Xem điểm