TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

I

VĂN BẢN VỀ CHUYỂN NGẠCH, LƯƠNG SANG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ XẾP LƯƠNG VIÊN CHỨC

1

Luật viên chức số 58-2010-QH12

2

Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

3

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dunmgj và quản lý viên chức

4

Nghị định số 17/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

5

Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức

6

Thông tư 79/2005/TT-BNV  ngày 10/08/2005  của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước

7

Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ  ngày 28/11/2014: Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

8

Thông tư liên tịch của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện

9

Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

10

Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ y học dự phòng, Y sĩ

11

Thông tư liên tịch của Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

II

VĂN BẢN VỀ THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG VÀ NÂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO

1

Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 31/07/2013 : Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

2

Thông tư số 04/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức.

3

Nghị định số 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 4/7/2011 : Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

4

Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Nội vụ-Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP  ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

5

Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 về đánh giá và phân loại Cán bộ, Công chức, Viên chức

III

CÔNG ĐOÀN

1

Luật Công Đoàn