TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

         trungtam

Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Đào tạo và Liên kết doanh nghiệp tiền thân là phòng quản lý tại chức - Bồi dưỡng. Thực hiện quá trình đổi mới và đa dạng hoá đào tạo theo mô hình của trường Cao đẳng Cộng đồng, đào tạo theo nhu cầu của người học, đào tạo theo địa chỉ…Để thực hiện việc quản lý, đào tạo và liên thông liên kết một cách chủ động nhằm phát huy những thế mạnh của trường,  “Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Đào tạo và Liên kết doanh nghiệp” đã được thành lập theo quyết định số: 87/QĐ-CĐCĐ.

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Đào tạo và Liên kết doanh nghiệp có chức năng giúp nhà trường thực hiện các nhiệm vụ:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo sinh viên hệ vừa học vừa làm theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và quy định của nhà trường.

- Tham mưu cho hiệu trưởng xây dựng kế hoạch liên kết đào tạo với các học viên, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong và ngoài nước.

- Liên kết với các trường tổ chức mở các lớp đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học cho các ngành học đang được đào tạo tại trường.

- Liên kết với các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, các trường nghề, các doanh nghiệp tổ chức mở các lớp học nghề cho công nhân phục vụ cho các khu công nghiệp, các nhà máy, khu du lịch…

- Phối hợp với các khoa trong nhà trường mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ.

-  Quản lý sinh viên, học sinh các hệ liên thông liên kết, vừa học vừa làm, bồi dưỡng ngắn hạn và thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với học sinh, sinh viên.

- Thực hiện công tác bồi dưỡng đối với cán bộ, giảng viên trong trường theo sự phân công của hiệu trưởng.

- Quản lý tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy chế của nhà trường và đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.

II. QUY MÔ ĐÀO TẠO 

1. Hệ vừa học vừa làm

Với chức năng giúp nhà trường quản lý sinh viên hệ vừa học vừa làm, nên hàng năm Trung tâm tổ chức tuyên truyền và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh tuyển sinh hệ phi chính quy có trình độ THCN, cao đẳng theo đúng chỉ tiêu được Bộ giáo dục và đào tạo giao cho trường.

- Quản lý và thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập theo quy định chung của nhà trường.

- Phối hợp với các đơn vị quản lý tốt học sinh, sinh viên, tuyên truyền cho sinh viên chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, chấp hành tốt mọi nội quy, quy chế của nhà trường và thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với học sinh, sinh viên.

- Hàng năm tuyển sinh từ 200 đến 400 học viên, quy mô hệ vừa học vừa làm từ 600 đến 800 học viên.

2. Liên thông, Liên kết

- Tham mưu cho nhà trường liên kết đào tạo với các học viện, các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước tuyển sinh các hệ, liên thông từ cao đẳng lên đại học, đào tạo sau đại học.

- Hàng năm tuyển sinh từ 200 đến 500 học viên, quy mô từ 400 đến 1.200 học viên.

3. Bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ

Phối hợp với các địa phương tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ cơ sở, nông dân có nhu cầu, phối hợp với các trường đại học, cao đẳng nghề…tổ chức các lớp cấp chứng chỉ cho sinh viên trong và ngoài trường, công nhân các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp…

- Hàng năm tuyển sinh từ 100 đến 500 học viên, quy mô từ 600 đến 1000 học viên.